REAGENTS AND THEIR IMPORTANCE

Authors

  • S. R.Otajonova Teacher of Kokand State Pedagogical Institute
  • D.X.Yuldasheva Teacher of Kokand State Pedagogical Institute
  • X.Yo.Nazarov Teacher of Kokand State Pedagogical Institute

Keywords:

distribution of eclipses, ecology, biology, favorable conditions, trace elements, nechuz construction, Knopp, Landold, Nakamura, Gelrigel, Baslovsky, V. I. Gaponenko's mineral nutrient media, gossypol alkaloid

Abstract

The article “Lenticules and their meaning” describes the growth and development, chemical composition of duckweeds and as well as their use in the national economy

References

Muzafarov A.M., Vasigov T.V. Vodorosli i vodno-bolotnыe rasteniya v biologicheskoy ochistke stochnыx vod // Bakterii, vodorosli, gribы (ekologiya, fiziologiya, bioximiya). – Tashkent: Fan, 1987. – S.3-15.

Raximov A., Raximova S. Suv o’simliklari ozuqa manbai. Toshkent: Fan, 1987. 60.b.

3.Raximov A.R. Ximicheskiy sostav ryaski maloy, vыrashennoy pri razlichnыx usloviyax pitaniya. Tashkent, Fan, 1966. 47. s

4.Taubaev T., Abdiev M. Ryaski vodoemov Uzbekistana i ix ispolьzovanie v narodnom xozyaystve. Tashkent: Fan, 1993. 89.s.

Axmadjonova, M. S. (2015). Sostoyanie okrujayuщey sredы i eyo vliyanie na zdorovьe cheloveka. Innovasionnaya ekonomika: perspektivы razvitiya i sovershenstvovaniya, (2 (7)), 29-31.

Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(1).

Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khegai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in G. Hirsutum L. Acta Gossypii Sinica.

Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL.

Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL.European Scholar Journal (ESJ),2(10),116-117.

Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA), 2(10), 233-236.

Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. Scientific progress, 2(3), 32-36.

Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY.

Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY. European Scholar Journal (ESJ), 1(3), 14-15.

Axmadjanova, M. S. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. Aktualьnыe nauchnыe issledovaniya v sovremennom mire, (5-7), 262-265.

Axmadjanova, M. S. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. Aktualьnыe nauchnыe issledovaniya v sovremennom mire, (6-7), 9-11.

Axmadjonova, M. S., SHoniyozova, Z., & Abdieva, O. (2015). Problemы i perspektivы razvitiya ekologicheskogo vospitaniya. Innovasionnaya ekonomika: perspektivы razvitiya i sovershenstvovaniya, (2 (7)), 31-33.

TOSHPULATOVA, D. S. (2021). RAZVITIE KREATIVNЫX SPOSOBNOSTEY UCHAЩIXSYA NA UROKAX BIOLOGII. In OBRAZOVANIE. NAUKA. KARЬERA (pp. 16-19).

Gapparov, A. M., Toshpulatova, D. S., & Umarxonova, H. V. (2021). Phytochemical Study of the Plant Convolvulus Pseudocanthabrica Growing in Fergana Region. European Journal of Agricultural and Rural Education, 2(5), 10-11.

TASHPULATOVA, D. S., & XALIMOVA, M. R. (2017). Redkie i ischezayuщie rasteniya. In Buduщee nauki-2017 (pp. 330-331).

Yusupov, I. M. (2021). Scientific and practical experience in studying ecological problems. ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(5), 563-568.

Yusupov, I. (2021, July). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL. In Konferensii.

Mamirovna, T. O., Komiljonovich, P. M., & Rasuljonovich, M. R. (2020). HEPATOPROTECTIVE POTENTIAL OF POLYPHENOLS IN CCL4-INDUCED HEPATIC DAMAGE. European science review, (11-12), 3-8.

Tudiyeva, O. M., & Ibragimova, D. A. (2019). USE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS TO IMPROVE “REPRODUCTIVE HEALTH”. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(5), 294-299.

TURDIEVA, O. M., TOJIBOEVA, S. X., & TURSUNOVA, SH. A. (2015). O PREDOTVRAЩENII USTALOSTI U SHKOLЬNIKOV. In BUDUЩEE NAUKI-2015 (pp. 422-426).

TURDIEVA, O. M. (2015). OXRANA OKRUJAYUЩEY SREDЫ KAK SREDSTVO FORMIROVANIYA BIOLOGICHESKOY KULЬTURЫ. In BUDUЩEE NAUKI-2015 (pp. 419-422).

Toshmatova, S. R., & Usmonov, S. O. (2021). Biological aspects of human adaptation to environmental conditions. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 2185-2188.

Kalonova, M., Tashmatova, R. V., & Mukhamadiev, N. K. (2020). Preparation of melanin from silkworm wastes and studying its physical and chemical characteristics. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 1(2), 8-12.

Toshmatova, SH. R. (2016). Pokazateli dostovernosti i narusheniya podrazdeleniy ekologicheskix nish tley. Molodoy uchenыy, (20), 50-53.

Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). TECHNOLOGY FOR INTRODUCING A HEALTHY LIFESTYLE INTO THE MINDS OF YOUNG PEOPLE.

Adxamovna, I. D., & Turgunovich, M. T. (2022). REPRODUCTIVE HEALTH IS THE GUARANTEE OF A HEALTHY FAMILY. Modern Journal of Social Sciences and Humanities, 4, 374-377.

Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(1).

Ravshanova, I. E., & SHermatova, YO. S. (2020). TALABALARNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGINI TA’MINLASHNING ASOSIY MEZONLARI. Internauka, (3-2), 87-89.

Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(4), 304-309.

O’G’Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. Ta’lim fidoyilari, 25(5), 93-97.

Downloads

Published

2022-06-19